หนังสือที่แต่งโดย อนันต์ ศรีโสภา 14 Results

No.TitlePublished
1หลักการวิจัยเบื้องต้น2527
2การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2527
3ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ2525
4สถิติเบื้องต้น2525
5การวัดผลการศึกษา2525
6การวัดและการประเมินผลการศึกษา2524
7เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง2524
8การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย2522
9ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ2522
10หลักการวิจัยเบื้องต้น2521
11สถิติเบื้องต้น2521
12หลักการวิจัยเบื้องต้น2520
13การวัดและการประเมินผลการศึกษา2520
14การพัฒนาการทดสอบ : การสร้างข้อสอบมาตรฐาน2515