หนังสือที่แต่งโดย ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 4 Results

No.TitlePublished
1พฤติกรรมองค์การและการบริหาร2530
2การบริหารการศึกษา2529
3พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยครู2524
4การบริหารบุคลากร ของการศึกษาสังกัดกรมการฝึกหัดครู2521