หนังสือที่แต่งโดย วิทย์ วิศทเวทย์ 57 Results

No.TitlePublished
1คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62555
2หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32555
3คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12555
4ปรัชญาการศึกษา2555
5คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32555
6คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22554
7คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 4 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42554
8คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. 5 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52554
9หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 4 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42553
10หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 5 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52553
11ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา2553
12หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22553
13หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12552
14ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2547
15หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : พระพุทธศาสนามัธยมศึกษาปีที่ 12546
16หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42546
17ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-24752544
18หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส0411 พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)2544
19ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2543
20ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2541
21ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2540
22จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม2538
23ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2537
24หนังสือเรียนสังคมศึกษาพระพุทธศาสนา รายวิชา ส018 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2536
25หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2534
26หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส048-ส049 พระพุทธศาสนา : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2533
27หนังสือสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2533
28หนังสือสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา รายวิชา ส 0113 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)2533
29หนังสือเรียนสังคมศึกษา : พระพุทธศาสนา : รายวิชา ส049 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2533
30หนังสือสังคมศึกษา : พระพุทธศาสนา รายวิชา ส0110-0111 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2533
31ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2533
32หนังสือเรียนสังคมศึกษา : พระพุทธศาสนา รายวิชา ส048 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2533
33หนังสือสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)2533
34หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42532
35ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ : แนวทางและปัญหา2531
36จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม2530
37พุทธปรัชญา2528
38จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม2528
39ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2527
40แบบฝึกหัดเสริมสมรรถภาพการเรียนชุดสังคมศึกษา ส.402 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 4 (ม4)2526
41ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-24752526
42หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส402 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2525
43ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-24752525
44อนัตตาในพุทธปรัชญา2523
45หนังสือเรียนสังคมศึกษา : พระพุทธศาสนา : รายวิชา ส0410 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2523
46ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2522
47ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต2520
48จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม2519
49ความคิดเรื่องอนัตตาในพระสูตร : รายงานผลการวิจัย2518
50หนังสือสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา รายวิชา ส01132500
51หนังสือเรียนสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา รายวิชา ส019 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)
52หนังสือสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา รายวิชา ส0112 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
53การปฏิรูปการศึกษาไทย, จุฬาฯชนบท [sound recording]
54หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส017 : จริยธรรมกับบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
55หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส017 จริยธรรมกับบุคคล : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
56หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส018-ส019 พระพุทธศาสนา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
57หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส305-ส306 โลกของเรา (ในส่วนที่ว่าด้วยพระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)