หนังสือที่แต่งโดย Prasert Yamklinfung 9 Results

No.TitlePublished
1The Status of Women in the Thai Family1994
2The Thai Society and Change to Become Newly Industrialized Country (NIC) : Trend and Problems = สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่: แนวโน้มและปัญหา1988
3Japanese Paddy-Growing Communities from a Thai Viewpoint1979
4Beliefs, Religion, Ethics, and Loyalty : National Power Factors = ความเชื่อ ศาสนา จริยธรรม และความจงรักภักดี ในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ1978
5The needs and problems of children and youth in four slums in Bangkok1973
6Pilot Study: Northeast Radio Listening Thailand1963
7Radio Listening Habits in Northeast Thailand1962
8Thai Rural Society : Condition, Problem and Development = สังคมชนบทไทย : สภาพ ปัญหา และการพัฒนา
9National Character As a Factor of National Power = ลักษณะประจำประชาชาติในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ