หนังสือที่แต่งโดย สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506 4 Results

No.TitlePublished
1ประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์2507
2ประมวลสุนทรพจน์ ของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในปี 25052505
3ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในระยะ 3 ปี แห่งการบริหารของคณะรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์ 2503 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 25052505
4ประมวลสุนทรพจน์2503