Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พระครูพิศาลธรรมโกศล, 2468-2524

11 Results

No.TitlePublished
1สัญญาณแห่งเวร : วรรณกรรมอมตะชาดกของหลวงตา2537
2บ่วงสำนึก : วรรณกรรมเรื่องสั้นหรรษา2536
3อนิจจาสีกาเกี้ยว : วรรณกรรมเรื่องสั้นหรรษา2536
4กะโหลกหัวเราะ : วรรณกรรมเรื่องสั้นหรรษา2536
5ธรรมะจากหลวงตา2534
6การวางแผนครอบครัว2530
7ของฝากจากหลวงตา : นิยายชีวิตเรื่องสั้น2525
8วาทะหลวงตา2524
9ปากคนปนปากกา 22521
10ก่อนจะมาเป็นหลวงตา2521
11เอียงตามโลก : รวมเรื่องสั้น2518