หนังสือที่แต่งโดย พรรณี ชูทัย 4 Results

No.TitlePublished
1จิตวิทยาการเรียนการสอน2538
2จิตวิทยาการเรียนการสอน (จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียน)2528
3จิตวิทยาการเรียนการสอน2520
4การสร้างและการทดลองใช้แบบทดสอบความพร้อมในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2513