Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

120 Results

No.TitlePublished
1รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)2558
2รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)2557
3รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี ... (1 ตุลาคม ... - 30 กันยายน ...)2556
4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2556 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร2556
5A Quick tour of chulalongkorn university [videorecording]2555
6จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2555 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดสมุหประดิษฐาราม จังหวัดสระบุรี2555
7รายงานประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)2555
8การประชุมวิชาการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2554 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2554
9การประชุม จามจุรีวิชาการ (สายสนับสนุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม - 1เมษายน 25532553
10พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553
11วันที่ระลึกวันทรงดนตรี : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553
12แผนยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-25552551
13พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 25512551
14รวมร่างกฎหมายลูก (ร่างข้อบังคับและร่างประกาศ) ที่จะออกตามความในร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...2551
15สัปดาห์ CU Job fair ภาคปลาย ปีการศึกษา 25502550
16วิสัยทัศน์จุฬาฯ 100 ปี : วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบความคิด ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ [จุลสาร]2550
17แนวทางปฏิบัติทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีเหตุภัยภิบัติ ในประเทศไทย2549
18พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ... [เอกสารคณะ]2549
19พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์2548
20ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... [จุลสาร]2546
21จุฬาฯวิชาการ 45 : การกู้วิกฤต ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 25452545
22ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานทอดพระเนตร เนื่องในโอกาสฉลอง 45 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2545 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2545
23โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จุลสาร]2545
24ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....2544
25เอกสารภาคผนวกเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....2544
26จุฬาลของเรา [เอกสารคณะ]2542
27วิพิธกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ... : ปีการเงิน ... (1 เมษายน ...-31 มีนาคม ...)2542
28ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จุลสาร] : เรื่องเกณฑ์กลางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข. และ ค.2541
29ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... [จุลสาร]2541
30ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จุลสาร] : ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยประชากรศาสตร์2541
31สรุปสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 [จุลสาร]2541
32สรุปสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จุลสาร]2540
33ข้อเสนอโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย2539
34จุฬาฯ วิชาการ' 36 : สิทธิมนุษยชน2536
35จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปีที่ 752535
36รายงานกิจการมหาวิทยาลัย ปี ...2535
37ภูมิลักษณ์ประเทศไทย = Illustrated landforms of Thailand2534
38ชุมนุมจุฬา : ฉบับประชุมใหญ่ 25332534
39สมุดบาญชีรายพระนามและรายนามกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2478-2534 [จุลสาร]2534
40จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานพระเกี้ยวทองคำ2534
41สมุดบัญชีรายพระนามและรายนามกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย พุทธศักราช 2478-25342534
42คือถ้อย มาร้อยเรียง : หนังสือรับน้องใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25342534
43The big mac com2533
44ศูนย์วิจัย และอบรมพลังงาน ประวัติความเป็นมาและผลการ ดำเนินงาน พ.ศ.2524-25312532
45พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2531 วันพฤหัสบดีที่ 13 วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 25322532
46เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล2532
47เอกสารสรุปผลการสัมมนาเรื่อง การวางแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) "จุฬาฯใน 10 ปีข้างหน้า"2532
48เรียงความฉบับได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. 2522-25312532
49การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์2531
50การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)2531
51หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต2531
52รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทเเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ2531
53ชุมนุมจุฬา : ฉบับประชุมใหญ่ 25302530
54หนังสือที่ระลึก งานจุฬาฯ วิชาการ ...2530
5570ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ 10ปี 2520-25292530
5670 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
57การศึกษาความเหมาะสม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวสงขลา/หาดใหญ่และภาคใต้ตอนบน2529
58โครงการจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2529
59พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2527 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม วันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 25282528
60เอกสารประกอบโครงการอบรมปฏิบัติการ ผลิตสื่อการสอนอย่างง่าย2528
61รายงานการปฏิบัติงาน 2525-2528 โครงการรับนักเรียนยากจนจากชนบท โดยให้ทุนอุดหนุนจนจบการศึกษา (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)2528
62พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2526 วันพฤหัสบดีที่ 19 วันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 25272527
63เอกสารรายชื่อ "สิ่งประดิษฐ์"2527
64รูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2527
65เจาะอาเซียน : รวมข้อมูลและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอาเซียน2527
66พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2525 วันพฤหัสบดีที่ 14วันศุกร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 25262526
67บทคัดย่อประชุมวิชาการเรื่อง โรคระบาดในปลาน้ำจืด 2525-2526 จัดประชุมโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23-24 มิถุนายน 25262526
68โครงการศึกษาสภาพและปัญหาสังคมชนบทไทย : กรณีศึกษาตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการประเมินผลนิสิตที่เรียนวิชาสังคมชนบทไทย2526
69ปัญหาในการทำและนำผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้2526
70เป้าหมายและกลวิธีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์2526
71ผลกระทบของทางด่วนที่มีต่อสภาวะแวดล้อมและการวิจัยออกแบบกำแพงกั้นเสียง2526
72ผลการสัมมนาทิศทางการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 62526
73พัฒนาการด้านวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์2525
74สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร2525
75บทละครเรื่องปรียทรรศิกา2524
76การวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบท2524
77ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้และการจัดเก็บเงินรายได้ จากอาคารสถานที่ในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524 และ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การใช้และอัตราค่าบำรุง2524
78รวมบทคัดยอวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 25212523
79พลังงานแสงอาทิตย์2523
80เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง พลังงาน2523
81เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง "พลังงาน" จัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25-26 มีนาคม 25232523
82เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังงาน" เล่ม 3 พลังงานทดแทน2523
83เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังงาน" เล่ม 1 เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม2523
84เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังงาน" เล่ม 2 การอนุรุกษ์พลังงาน2523
85เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล2522
86เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล2522
87พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25222522
88เรียงความฉบับที่ได้รับเงินทุนภูมิพล2522
89บทคัดย่อผลงานวิจัย 2518-25202521
90รายงานวิชาสัมมนาการศึกษา2521
91บทคัดย่อผลงานการวิจัย 2518 - 25202521
9260 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2520
93วิวัฒนาการของระบบบริหารการศึกษาไทย พ.ศ. 2516-25202520
94รายงานฉบับย่อ การสัมมนาเรื่อง โครงสร้างของระบบบริหารมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18-19 มิถุนายน 25192519
95ฟิสิกส์ทั่วไป ภาค 22516
96พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2485 ถึง พ.ศ.2502 และประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ.25152516
97ศาสตร์และศิลปแห่งอักษร2515
98รวมบทความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2515
99เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลและรันซิแมน2514
100การสัมมนาของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่1 "จุฬาฯในอุดมดติ" ณ คณะครุศาสตร์ 17-19 มี.ค.25102510
101ประวัติจุฬาฯ 2459-25092510
102เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลทุนภูมิพล2510
103ชุมนุมจุฬาฯ ประจำปี 2510-112510
104จุฬา 50 ปี2510
105เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนรันซิแมน2504
106เรียงความฉบับที่ไดัรับรางวัลเงินทุนรันซิแมน2504
107ชุมนุมจุฬา2498
108รายงานของอธิการบดี: ผ่านสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 640 (29 พฤษภาคม 2546)
109งานสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
110เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องพลังงาน เล่ม1,เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
111การศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำมันต่อ การดำเนินงานของธุรกิจในประเทศไทย
112เอกสารรายชื่อสิ่งประดิษฐ ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์
113สะพาน : รวมบทความทางประวัติศาสตร์
114รายงานประจำปี...
115การประชุมปฏิบัติการสื่อการสอน
116การฝึกอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย
117เอกสารประกอบการอบรมกฎหมายทั่วไป สำหรับประชาชน (รุ่นที่ 2)
118สรุปมติที่ประชุมคณบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2491-2524 เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย บัณฑิตศึกษา
119เอกสารประกอบนิทรรศการ "สมเด็จฯ"
120งบประมาณประจำปี