หนังสือที่แต่งโดย วิชัย ตันศิริ 27 Results

No.TitlePublished
1ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย2557
2แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย = Civic education2557
3เส้นทางเกียรติยศ จากราชการสู่ถนนการเมือง2551
4วัฒนธรรมพลเมือง2551
5วิกฤติการเมือง 2549-25502550
6อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ2550
7อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ2549
8วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย2548
9วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป2547
10โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา2547
11ชวน หลีกภัย นักการเมืองอาชีพ2546
12คุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนอังกฤษ : รายงานการวิจัย2546
13โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา2544
14การปฏิรูปการเมืองไทย : มุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบ พร้อมบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2543
15โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา2542
16คำอธิบาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25422542
17คำอธิบาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422542
18รัฐธรรมนูญประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย2540
19การปฏิรูปการเมืองไทย : มุมมองของการศึกษาเปรียบเทียบ2539
20วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป2539
21โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห์2539
22รัฐธรรมนูญของประเทศตะวันตกและไทย : กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์และกฎหมาย2536
23บัญชีนวัตกรรมทางการศึกษาในทวีปเอเชีย2522
24วิกฤตกาลของโลกปัจจุบัน2517
25เหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน2510
26พรรคประชาธิปัตย์กับการศึกษาของชาติ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
27นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการพระศาสนา