หนังสือที่แต่งโดย ธวัชชัย นาควงษ์ 7 Results

No.TitlePublished
1การสอนแบบ "การสอนดนตรีตามแบบของโคโดและออร์ฟ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2545
2โคไดสู่การปฏิบัติ2544
3การสอนดนตรีสำหรับเด็ก2543
4การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ2542
5การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได2541
6รวมชีวประวัติคีตกวีเอกของโลก2535
7ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีปฏิบัติของนักเรียนกับความรักดนตรีของพ่อแม่ สิ่งแวดล้อม ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อดนตรี ความมั่นใจในความสามารถทางดนตรีของตัวนักเรียนเอง และเพศ : รายงานวิจัย2535