หนังสือที่แต่งโดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ 7 Results

No.TitlePublished
1การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยและการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์ : ประสบการณ์จากยุโรป2553
2ความคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม : รายงานผลการวิจัย2540
3ครัวเรือนแรงงานเด็กในชนบท : การตัดสินใจ การรับรู้ปัญหาและทัศนะต่อการไปทำงานของเด็ก2540
4ภาพรวมสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย2540
5ความคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม2539
6การศึกษากรณีตัวอย่าง : การปรับตัวของเกษตรกรรมพื้นบ้านภาคกลาง2539
7การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทำงาน : รายงานผลการวิจัย2535