หนังสือที่แต่งโดย พิพัฒน์ ไทยอารี 40 Results

No.TitlePublished
1ประมวลนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ2549
2การแปรรูปรัฐวิสาหกิจสู่เอกชน2549
3คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจในกำกับกระทรวงการคลัง2548
4ประมวลวิสัยทัศน์ของกระทรวง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด2547
5รายการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ ททบ. 94.0 กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 เวลา 08.00-08.30น.2542
6รัฐวิสาหกิจ [จุลสาร] : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ : เอกสารประกอบการบรรยาย 24-27 กุมภาพันธ์ 25402540
7รัฐวิสาหกิจ [จุลสาร] : กลยุทธ์การสร้างรัฐวิสาหกิจให้ก้าวสู่กิจการนานาชาติหรือกิจการข้ามชาติ : เอกสารประกอบการบรรยาย 3-13 มีนาคม 25402540
8ข้อมูลพื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กรณีประเทศมาเลเซีย2538
9บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยกับการดำเนินนโยบายประชาคมสุวรรณภูมิ2532
10บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยกับการดำเนินนโยบายประชาคมสุวรรณภูมิ2532
11เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง การบริหารรัฐวิสาหกิจกับการเมือง2532
12หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย2531
13หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย2531
14หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจไทย2531
15ทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย2530
16พัฒนาการแปรรูปรัฐวิสหกิจ2530
17พัฒนาการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย2530
18รัฐวิสาหกิจ : โครงสร้าง การบริหาร และนโยบาย2529
19หลักการและขั้นตอนในการจัดทำแผนวิสาหกิจสำหรับรัฐวิสาหกิจ2529
20รัฐวิสาหกิจ: โครงสร้างการบริหารและนโยบาย2529
21การวางแผนกำลังคน2529
22นโยบายและกระบวนการแปรรูปรัฐวิสากิจ : กรณีประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศไทย2529
23แนวจัดทำแผนกลยุทธสำหรับรัฐวิสาหกิจ2529
24สถานการณ์รัฐวิสาหกิจไทย 2523-25272528
25สรุปสาระสำคัญ เรื่องทบทวนนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2528
26การศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง Privatisation ในประเทศสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย2528
27การศึกษานโยบายรัฐวิสาหกิจกรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ2528
28การประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ : แนวทางเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์2527
29บทบาทของการศึกษาแรงงานต่อการพัฒนาขบวนการสหภาพแรงงาน : โครงการสำหรับปี 2528-25302527
30ประมวลตารางแสดงคุณลักษณะของรัฐวิสาหกิจไทย2527
31หลักการพื้นฐานการบริหารรัฐวิสาหกิจไทย2527
32แนวความคิดและประเด็นการทำแผนวิสาหกิจ2527
33รวมกฎหมายเกี่ยวกับการแรงงาน2520
34ขบวนการแรงงานระหว่างประเทศ2520
35ขบวนการแรงงานระหว่างประเทศ = (International Labour Movement)2519
36รายงานการศึกษาเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน : เงื่อนไขแนวโน้มและกรณีตัวอย่าง
37ความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
38แนวจัดทำแผนกลยุทธสำหรับรัฐวิสาหกิจ
39หลักการและขั้นตอนในการจัดทำแผนวิสาหกิจสำหรับ รัฐวิสาหกิจ
40แนวความคิดและประเด็นการทำแผนวิสาหกิจ