หนังสือที่แต่งโดย จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ 6 Results

No.TitlePublished
1โอกาสในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ : รายงานโครงการวิจัย2543
2การบริหารชุมชนเมืองและภาค2531
3การขนส่ง2529
4การเดินทางของบุคลากรจุฬา กับการจัดสวัสดิการพาหนะที่มีผล ต่อการลดปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร2526
5รายงานผลการวิจัย การเดินทางของบุคลากรจุฬาฯ กับการจัดสวัสดิการพาหนะที่มีผลต่อการลดปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพมหานคร2526
6ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวา2521