Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

15 Results

No.TitlePublished
1ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส/ความหวังในอนาคต : รายงานการวิจัย2556
2การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม2555
3การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ : พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤติทางการศึกษา2553
4การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม2553
5สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน เล่ม 1-22552
6สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน : รายงานการวิจัย2551
7คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานของครู : รายงานการวิจัย2549
8โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ2547
9โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ [computer file]2547
10โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ2547
11โครงการวิจัยเรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยทางการศึกษา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2546
12เอกสารคำสอนวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Education for sustainable development : รหัสวิชา 27018022546
13รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา2546
14โลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ [วีดืทัศน์]2543
15พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร2522