หนังสือที่แต่งโดย ปกรณ์ ปรียากร 6 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล : บทวิเคราะห์สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 : รายงานการวิจัย2552
2สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ2552
3การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์2548
4การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์2546
5กระทรวงมหาดไทย : ลักษณะเด่นและข้อจำกัดของหน่วยงาน ระดับกระทรวงในการบริหารการพัฒนา2532
6แนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา2527