Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

26 Results

No.TitlePublished
1ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์ = Justice System and alternative Justice : On Sociological perspectives2556
2โครงการศึกษาวิจัยรากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพื่อความปรองดอง : รายงานฉบับสมบูรณ์2555
3ผลการศึกษาการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง2554
4จิตวิทยาสังคม2553
5จิตวิทยาสังคม2551
6ยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม2551
7สังคมวิทยาอาชญากรรม = Sociology of crime2551
8ความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : รายงานการศึกษาวิจัย2551
9ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย2550
10โครงการวิจัยยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2549
11การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ2549
12จิตวิทยาสังคม2549
13การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์)2549
14กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการยุติธรรมไทย2548
15จิตวิทยาสังคม2548
16การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข2548
17การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์)2548
18กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการยุติธรรมไทย2548
19กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน2548
20ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย : รายงานผลการวิจัย2544
21ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร2543
22การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานการวิจัย2542
23รายงานผลการวิจัยเรื่อง ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ในกรุงเทพมหานคร = Family of the juvenle delinquency across ethnic groups in Bangkok metropolis2542
24ทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัย2541
25ค่านิยมที่เป็นเครื่องชี้แนวโน้มการต่อต้านสังคม ของเยาวชนกระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง2529
26Return from Siberia : A Japanese life in war and peace, 1925-20152018