หนังสือที่แต่งโดย สนิท สมัครการ 20 Results

No.TitlePublished
1มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม2549
2แนวความคิดและแนวทางการศึกษาปัญหาสังคมกับปัญหาสังคมไทยและมาตรการป้องกันแก้ไข2548
3การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม2546
4การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม = Cultural change and societal development2544
5วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย2544
6วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย2540
7มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ : ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย2539
8สังคมไทยภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (พ.ศ.2535-2550)2538
9การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม2538
10วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย2534
11วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมไทย2534
12วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย2534
13การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับพัฒนาการของสังคม2525
14สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือประเทศไทย = Social and cultural patterns of Northern Thailand2521
15สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประเทศไทย2521
16มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ : ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย2519
17วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์กับตัวแบบสำหรับศึกษาสังคมไทย2518
18การประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการสัมมนานักบริหาร2517
19มานุษยวิทยาเบื้องต้น2510
20มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฏี