หนังสือที่แต่งโดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 9 Results

No.TitlePublished
1รายงานการวิจัย บทบาทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อภาวะจิตลักษณะของบุคลากรในองค์การที่บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = The effect of the sufficiency economy on the psychological trait of the employee in the sufficiency economy management organization2552
2ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ = Genius 6Qs2551
3สนุกกับจิตวิทยา2547
4การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การขาดจริยธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการกับระดับความเครียด : รายงานการวิจัย2545
5ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์2544
6องค์ประกอบของการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ กลไกการปรับตน โลกส่วนตัว การสื่อสารภายในองค์การ2534
7สนุกกับจิตวิทยา2528
8จิตวิทยาพาสนุก2527
9จิตวิทยาพาสนุก2527