หนังสือที่แต่งโดย มาร์กซ์, คาร์ล, ค.ศ. 1818-1883 10 Results

No.TitlePublished
1ว่าด้วยทุน (ลัทธิทุนนิยมคืออะไร) = Das kapital2559
2ว่าด้วยทุน : เศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ = Das Kapital2543
3แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ = The communist manifesto2543
4แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์2542
5ว่าด้วยทุน : เศรษฐศาสตร์การเมืองวิพากษ์ = Das Kapital2542
6วิพากษ์หลักนโยบายโกธา, วิพากษ์ลัทธิฉวยโอกาส = Critique of the Gotha Programme2524
7มาร์กซ์จงใจจะพิสูจน์อะไร อย่างไร2518
8ค่าจ้าง ราคาและกำไร แปลโดย ประสาท ลีลาเธียร2518
9แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ (Communist Manifesto)
10แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ = The communist Manifesto