หนังสือที่แต่งโดย ประสาท หลักศิลา 16 Results

No.TitlePublished
1แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ประเทศของเรา ส102 ชั้นม.1 ภาค 22522
2แบบผึกหัดสังคมศึกษา ประเทศของเรา ส101 ชั้น ม.1 ภาคหนึ่ง2522
3ความรู้เบื้องต้นเรื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทย2515
4สังคมมนุษย์ในด้านพฤติกรรมศาสตร์2514
5สังคมวิทยา2514
6สังคมวิทยา : ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม2511
7สังคมไทย2509
8สังคมวิทยา : ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม2507
9สารานุกรมสังคมศึกษา2507
10แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาหน้าที่พลเมือง : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2505
11แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป : สำหรับชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ2505
12ปัญหาสังคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และ ปริญญาตรีวิชาการศึกษา2504
13สังคมวิทยา : สำหรับนิสิตและนักศึกษาขั้นปริญญาตรี2503
14หนังสือชุดประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 42502
15หนังสือชุดประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 4-62499
16พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยรุ่น2499