หนังสือที่แต่งโดย ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ 10 Results

No.TitlePublished
1การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด2540
2ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า2528
3พฤติกรรมการสอนวิธีใช้ห้องสมุด2528
4การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด2527
5เอกสารคำสอนวิชาบรรณ 436 วิธีสอนการใช้ห้องสมุด2526
6การเลือกและจัดหาทรัพยยากรห้องสมุด2525
7การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด2525
8หลักบรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น2522
9การเลือกและการจัดหาวัสดุห้องสมุด2522
10บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า2518