หนังสือที่แต่งโดย กาญจนี พลจันทร์ 9 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาและลู่ทางขยายการค้าระหว่างประเทศ (ศึกษากรณีไทยกับโซเวียต)2527
2ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งและการใช้วิเคราะห์2526
3การวางแผนพัฒนาภาค : ทฤษฎีและการใช้ทฤษฎีศึกษากรณีของประเทศในทวีปอาฟริกา (ใต้ทะเลทรายซาฮารา) = Regional planning : theories ad application case study of African countries (south of Sahara)2525
4รูปแบบการอุปโภคบริโภคในประเทศไทย (2518-2519)2525
5เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเมือง2525
6แนวการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ2523
7พื้นฐานของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ(The Bases of Economine Geography)โดย Ronald Reed Boyce2523
8ภูมิเศรษฐศาสตร์2519
9ภูมิเศรษฐศาสตร์2519