หนังสือที่แต่งโดย ชาญชัย แสวงศักดิ์ 90 Results

No.TitlePublished
1กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย2560
2คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด2560
3กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ2560
4คำอธิบายกฎหมายปกครอง2560
5คำอธิบายกฎหมายปกครอง2559
6กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ2559
7คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2559
8กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ2559
9คำอธิบายกฎหมายปกครอง2559
10คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด2558
11กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศ2558
12คำอธิบายกฎหมายปกครอง2558
13คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง2558
14คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2558
15อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย2558
16คำอธิบายกฎหมายปกครอง2557
17คำอธิบายกฎหมายปกครอง2556
18คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง2556
19คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2556
20คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2555
21กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ2555
22คำอธิบายกฎหมายปกครอง2555
23คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบ ของรัฐโดยปราศจากความผิด2555
24คำอธิบายกฎหมายปกครอง2555
25คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง2554
26คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด2554
27คำอธิบายกฎหมายปกครอง2554
28กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ2553
29คำอธิบายกฎหมายปกครอง2553
30คำอธิบายกฎหมายปกครอง2552
31คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง2552
32คำอธิบายกฎหมายปกครอง2551
33คำอธิบายกฎหมายปกครอง2550
34คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2550
35หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ2549
36คำอธิบายกฎหมายปกครอง2549
37คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2548
38คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2548
39คำอธิบายกฎหมายปกครอง2548
40ศาลปกครองกับครู อาจารย์และผู้บริหารการศึกษา2547
41คำอธิบายกฎหมายปกครอง2547
42คำอธิบายกฎหมายปกครอง2547
43คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง2547
44คำอธิบายกฎหมายปกครอง2546
45กฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้2546
46ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง2546
47คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2546
48คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2545
49คู่มือประชาชน เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน [จุลสาร]2545
50หลักกฎหมายมหาชนกับการบริหารภาครัฐ2545
51คำอธิบายกฎหมายปกครอง2545
52ศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ2545
53กฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้2545
54หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง : ถอดเทปคำบรรยาย2544
55คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2544
56กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน2544
57คำอธิบายกฎหมายปกครอง2544
58พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง : ถอดเทปคำบรรยาย2544
59คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2544
60การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง2543
61สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายของต่างประเทศและของไทย2543
62หลักการตีความกฎหมายกับกรณีศึกษา : ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งแรก และปัญหาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรณี "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ"2543
63สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ2543
64ศาลปกครองกับการปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ2543
65คำอธิบายกฎหมายปกครอง2542
66คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542
67กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน2542
68คำอธิบายกฎหมายการปกครอง2542
69องค์การมหาชน : องค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ2542
70สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา)2542
71สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา"2542
72กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2542
73รวมคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25392541
74วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหน้า2541
75นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน2541
76คู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน [จุลสาร]2541
77ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางการปกครองและสัญญาทางปกครอง2541
78ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2540
79ประชาพิจารณ์ : การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน2540
80การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย2540
81การปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ2540
82สาระน่ารู้ : พระราชปัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402540
83คู่มือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค พร้อมด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2540
84การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร2540
85คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.25392540
86ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง2539
87วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครองและกฎหมาย การปฏิรูประบบการเมืองกับการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหน้า2539
88อิทธิพลของฝรั่งเศส : ในการปฏิรูปกฎหมายไทย2539
89พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย2538
90คำอธิบายวิชาปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน ชั้นปริญญาโท2524