หนังสือที่แต่งโดย ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 4 Results

No.TitlePublished
1องค์การระหว่างประเทศ2526
2การเมืองระหว่างประเทศ2520
3องค์การระหว่างประเทศ2517
4ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 25042515