หนังสือที่แต่งโดย จรินทร์ เทศวานิช 22 Results

No.TitlePublished
1คู่มือครู เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-62554
2หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-62553
3โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน2552
4เศรษฐศาสตร์การจัดการ2550
5การเงินและการธนาคาร2545
6เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน2542
7การศึกษาศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = The potential, opportunity and constraint to develop iron ore smelting industry in Thailand2541
8หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2537
9การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย : รายงานการวิจัย2535
10เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน2535
11การเงินและการธนาคาร2534
12หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2531
13การเงินและการธนาคาร2526
14รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองของอำเภอปากเกร็ด จัดหวัดนนทบุรี2525
15การพัฒนาเศรษฐกิจ2523
16การพัฒนาเศรษฐกิจ2523
17หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2522
18การเงินและการธนาคาร2522
19หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2522
20การเงินและการธนาคาร2520
21เศรษฐศาสตร์การอาหาร
22พัฒนาการของเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงินในประเทศไทย [วีดิทัศน์] / [วีดิทัศน์] / [วีดิทัศน์]