หนังสือที่แต่งโดย ปัญญา อุดมระติ 3 Results

No.TitlePublished
1ปัจจัยกำหนดการก่อหนี้ต่างประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน = The factors determining the government and private external debts2551
2เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร2520
3ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ = Comparative economic systems