หนังสือที่แต่งโดย ไพจิตร ปุญญพันธุ์ 53 Results

No.TitlePublished
1คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2558
2เอกสารทางวิชาการ ปัญหาเกี่ยวกับความยินยอมของผู้เสียหายและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความยินยอมขอผู้เสียหาย2557
3ความหมายของ ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด ในสัญญาเช่าทรัพย์2557
4เอกสารทางวิชาการ การฟ้องให้แสดงสิทธิและเกร็ดต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ2556
5เอกสารทางวิชาการ เกร็ดตามหลักกฎหมายแพ่งที่มีสาระสำคัญ2556
6ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร มาตรา 357 เปรียบเทียบกับกฎหมายนานาประเทศ2555
7ประมวลกฎหมายอาญาฉบับไทย-คำแปลภาษาฝรั่งเศส2555
8กิตติการ 84 ปี ฉบับอภินันทนาการ2554
9คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้2554
10คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2553
11บันทึกการตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับประเภทตำรา : ยืมและฝากทรัพย์และบันทึก การตรวจสอบในการประเมินผลงานวิชาการเพื่อ พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชา การ ทบวงมหาวิทยาลัย : หลักความรับผิดก่อนสัญญาและคำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้2552
12คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2551
13บันทึกส่วนตัวการท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงสารคดี2551
14คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย : พร้อมด้วยภาคผนวกบทความพิเศษ บทบัญญัติลักษณะขายฝากตามกฎหมายใหม่ที่ผิดพลาด2551
15คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2548
16ประมวลบทความทางกฎหมายแพ่ง2548
17คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้2547
18คำมั่นสัญญาและจดหมายเปิดผนึกถึงศาสตราจารย์นิรนาม : เอกสารทางวิชาการ บทความในรูปจดหมาย2547
19ประมวลบันทึกหมายเหตุคำพิพากษาฎีกา พร้อมด้วยดุลนิติ (ประมวลบันทึกหมายเหตุคำพิพากษาฎีกาที่ตกค้าง)2546
20กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ ภาค 1 ความทั่วไปและภาค 2 ลักษณะละเมิด : คำสอนชั้นปริญญาโท2546
21การใช้กฎหมายกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์ : ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การใช้บังคับตัวบทกฎหมาย ความผิดพลาดของผู้บรรยายและบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แนวทางที่จะสร้างความเข้าใจโดยคำอธิบายที่ใช้ภาษาง่าย ๆ2545
22คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานบางเรื่อง2545
23การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง2544
24กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศภาค 1ความทั่วไป และภาค 2 ลักษณะละเมิด : คำสอนชั้นปริญญาโท2544
25คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดชอบต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรม เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและจดจำ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย พร้อมด้วยภาคผนวก2544
26ฎีกาวิเคราะห์ : คำพิพากษาฎีกาที่ 1260/2543 ควรให้ทนายความเข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความหรือไม่2544
27ความคลาดเคลื่อนของความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ในทางนิติศาสตร์) และพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2537 กับความคลาดเคลื่อน2543
28คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้2542
29คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผิดพลาดอย่างไร : เอกสารทางวิชาการ2542
30คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2541
31คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2538
32หลักกฎหมายลักษณะละเมิด คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย2533
33คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้2532
34คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2529
35คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2529
36คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้2526
37คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2525
38คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยขายฝาก2525
39คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง2523
40คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2522
41ประมวลคำถามคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความ พร้อมด้วยบันทึกคำอธิบายประกอบ2521
42คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2520
43คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2519
44กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ2519
45คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด2518
46คำอธิบายกฎหมายเฉพาะเรี่องประมวลกฎหมายอาญา ลักทรัพย์โดยใช้อุบายมีได้หรือไม่และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย2517
47คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยขายฝาก2513
48คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยขายฝาก2513
49ประมวลคำถามคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความพร้อมด้วยบันทึกคำอธิบายประกอบ2513
50คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ขายฝาก2508
51คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ขายฝาก2508
52คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ความรับผิดในผลแห่งการละเมิดของลูกจ้าง2507
53ไม้รุกล้ำ :คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1347 เปรียบเทียบกับกฏหมายต่างประเทศ2506