หนังสือที่แต่งโดย ถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์ 4 Results

No.TitlePublished
1รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การใช้เวลานอกเวลาเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2524
2รายงานการสำรวจและวิจัยการใช้เวลานอกเวลาเรียน ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2524
3รายงานการสำรวจและวิจัย การใช้เวลานอกเวลาเรียนของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2524
4การเปรียบเทียบสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดก่อนและขณะมีรอบเดือน2519