หนังสือที่แต่งโดย ฟื้น ดอกบัว 19 Results

No.TitlePublished
1แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย2557
2แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย2557
3ปวงปรัชญาอินเดีย2555
4ปวงปรัชญากรีก2555
5ปวงปรัชญาจีน2555
6พุทธปรัชญาแห่งชีวิต2550
7วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย2550
8ปวงปรัชญาจีน2549
9รวมบทความชุดพุทธปรัชญาชีวิต2547
10ปวงปรัชญาอินเดีย2545
11ปวงปรัชญากรีก2544
12แนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย = Sansaravatta : the cycle of rebirth in Buddhism2543
13พระพุทธศาสนากับคนไทย2542
14ศาสนาเปรียบเทียบ2539
15การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา2538
16ปวงปรัชญาจีน2532
17ความรู้เรื่องศาสนาทั่วไป2529
18ปวงปรัชญากรีก2528
19ปวงปรัชญากรีก2528