หนังสือที่แต่งโดย พรเพชร วิชิตชลชัย 13 Results

No.TitlePublished
1คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2555
2คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2551
3คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25502550
4การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการพาณิชย์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce2542
5คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2542
6คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2539
7คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา2538
8คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2538
9คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน2536
10พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 25282528
11คำอธิบายกฎหมายแรงงาน,กฎหมายคุ้มครองแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน2523
12คำอธิบายกฎหมายแรงงาน2523
13คำอธิบายกฎหมายแรงงาน