หนังสือที่แต่งโดย สนั่น เกตุทัต 6 Results

No.TitlePublished
1ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 206 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง ประกาศและคำสั่งที่ออกตามความใน ประมวลรัษฎากรซึ่งยังใช้อยู่ในปัจจุบนครบถว้นทุกฉบับ2515
2ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 20)2513 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวงประกาศ และคำสั่งที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งยังใช้อยู่ในปัจจุบันครบถ้วนทุกฉบับ2514
3คำบรรยายวิชาการภาษีอากร2513
4คำบรรยาย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2541 การภาษีอากร2510
5ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 19) 2508 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง และประกาศอธิบดีที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งยังใช้อยู่ในปัจจุบันครบถ้วนทุกฉบับ2510
6การภาษีอากร คำบรรยายคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี2508