Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมคิด เลิศไพฑูรย์

32 Results

No.TitlePublished
1ท้องถิ่นโปร่งใส : การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2556
2รัฐธรรมนูญ : บทบาทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย เล่ม 32551
3รัฐธรรมนูญ : บทบาทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย เล่ม 42551
4การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2551
5กฎหมายการปกครองท้องถิ่น2550
6การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย2549
7การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2549
8กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25402548
9กฎหมายการปกครองท้องถิ่น2547
10การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย2546
11รวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ2546
12สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดทั่วไป เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น2544
13แนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : รายงานวิจัย2544
14สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง การตรวจเงินแผ่นดิน2544
15สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ2544
16การตรวจสอบนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2544
17วิเคราะห์เศรษฐกิจและการเมืองไทย : การสัมมนา2544
18การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส2543
19การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [จุลสาร]2543
20เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทยตามมาตรา 264 และมาตรา 2662543
21การเมืองของรัฐกับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น2542
22กฎหมายเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2542
23คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และการงบประมาณ2541
24งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานการวิจัย2541
25รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น2539
26คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวก รวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ2539
27รวมกฎหมายปกครอง2538
28พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย2538
29คำอธิบายกฎหมายการคลัง : พร้อมด้วยภาคผนวกรวมกฎหมายการคลัง และการงบประมาณ2537
30รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันข้อสังเกตและเชิงอรรถเรียงมาตรา2537
31ตุลาการรัฐธรรมนูญ2536
32รวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ2535