หนังสือที่แต่งโดย ธนิต อยู่โพธิ์, 2450-2547 52 Results

No.TitlePublished
1เครื่องดนตรีไทยของกรมศิลปากร ; ตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์ และเครื่องสาย2551
2อานิสงส์วิปัสสนากัมมัฏฐาน2539
3ประวัติเครื่องดนตรีไทย2538
4บันทึกประสบการณ์ประจำวันในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน2534
5พระนิพพาน2534
6ศิลปละคอนรำหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย2531
7วิปัสสนาสาธิต : อธิบายวิธีปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตนเอง ตามแผนภาพ2530
8อานิสงส์ศีล 52529
9สติปัฏฐานภาวนา : ว่าด้วยปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน2529
10ประวัติเครื่องดนตรีไทย ; และ, ตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์และเครื่องสาย2528
11สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในตอนต้นรัชกาลที่ 52528
12อานิสงส์อุโบสถศีล2527
13อานุภาพพระปริตต์2526
14โขน2526
15ตำนานพระอภิธรรม2524
16เครื่องดนตรีไทย พร้อมด้วย ตำนานการผสมวงมโหรี ปี่พาทย์ และเครื่องสาย2523
17สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนักปราชญราชกวีในรัชสมัย2521
18อานิสงส์ไตรสรณคมณ์2521
19ดนตรีในพระธรรมวินัย2518
20เสนาสนะ : ปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติธรรม2518
21ศิลปละคอนรำ หรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย2516
22ตำนานสมณศักดิ์พระวันรัต และสมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์2516
23นาฏศิลปไทย2515
24เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และ บทร้อยกรองบางเรื่อง2512
25พระวิหารโพธิ์ลังกา2512
26โขน2511
27สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในตอนต้นรัชกาลที่ 52511
28อตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต2511
29การรู้จักดูคน2511
30ระบำชุดโบราณคดี2510
31เรื่องน่ารู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร2510
32พรหมสี่หน้า2509
33สมเด็จพระนารายณ์มหาราช2509
34โขน2508
35ธรรมจักร2508
36ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด2507
37งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัย2507
38เรื่องวัฒนธรรมไทยราคาแพง2505
39ตำนานวัดราชโอรสาราม2504
40พิธีไหว้ครู ตำราครอบโขนละคอน พร้อมด้วยตำนานและคำกลอนไหว้ครูละคอนชาตรี2502
41โขน2500
42เครื่องดนตรีไทย2500
43สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนักปราชญราชกวีในรัชชสมัย2499
44ศิลปินแห่งละคอนไทย2497
45โขนสำหรับประชาชน2497
46สีและลักษณะหัวโขน2496
47โขนภาคต้น ว่าด้วยตำนานและทฤษฏี2496
48ตำนานโขนหลวง. และ นามบรรดาศักดิ์โขนหลวงในรัชกาลที่ 62495
49พิธีไหว้ครู ตำราครอบโขนละคอน พร้อมด้วยตำนานและคำกลอนไหว้ครูละคอนชาตรี2494
50ความเป็นอยู่ของประชาชนสมัยพุทธกาล2479
51หัวโขน
52ประวัติวิจารย์วรรณคดีไทย : ตั้งแต่ยุคสุโขทัย ตลอดศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์