หนังสือที่แต่งโดย พรรณพิมล กุลบุญ 12 Results

No.TitlePublished
1บรรณนิทัศน์ เรื่อง อาหารไทย พ.ศ.2536-25452550
2การดำเนินงานห้องสมุดหนังสือพิมพ์2534
3การดำเนินงานห้องสมุดหนังสือพิมพ์2534
4การดำเนินงานห้องสมุดหนังสือพิมพ์2534
5วารสาร : การควบคุมทางบรรณานุกรมและการดำเนินงานในห้องสมุด2528
6สถานภาพของวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2525
7นามานุกรมห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในประเทศไทย2524
8โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ในห้องสมุด2523
9สาระสังเขปวิทยานิพนธ์บรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย2523
10สาระสังเขปวิทยานิพนธ์บรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย2523
11โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย2519
12โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย2519