Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์

89 Results

No.TitlePublished
1จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2560
2การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา2559
3คิดเพื่อครู : คำบรรยายระหว่างดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคุรุสภา2559
4พูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา2558
5ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น2558
6ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน2558
7การอุดมศึกษากับสังคมไทย : รวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับการอุดมศึกษาและสังคมไทย2558
8ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ2558
9หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา2557
10จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2557
11หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา : รวมบทความเกี่ยวกับหลักคิดและกิจกรรมทางการอุดมศึกษา2557
12ประวัติการศึกษาไทย : มองผ่านยุคสมัยของโรงเรียน ; การศึกษากับสังคมไทย : มองผ่านยุคสมัยของการพัฒนา2557
13มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : ส่งมอบคนที่ดีที่สุดให้สังคม [จุลสาร]2557
14เพื่อความเป็นผู้นำของการครุศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2557
15การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ2556
16ออกแบบผู้นำการศึกษาใหม่ : ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ2556
17การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย2555
18กรอบคุณวุฒิของประเทศไทย2555
19ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำใหม่ทางการศึกษา รวมบทความ2554
20CCPR กรอบคิดใหม่ทางการศึกษา2554
21หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา2554
22กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ = National qualifications framework for higher education in Thailand : from research to practice2554
23กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา2553
24ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้นำใหม่ทางการศึกษา2553
25ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น2552
26ตำราและบทความวิชาการ : แนวคิดและแนวทางการเขียนเพื่อคุณภาพ2552
27การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ : รวมบทความวิจัย สัตตศิลา : หลักประการ 7 สำหรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษา = Education transformation : heading towards the knowledge-based economy2551
28อุดมศึกษาโลกาภิวัฒน์ : รายงานการดูงานและประชุมวิชาการต่างประเทศ2551
29คู่มือการเปลี่ยนผ่านการศึกษาตามหลัก "สัตตศิลา" = Manuals Sattasila for education Transformation2551
30สัตตศิลา : หลักเจ็ดประการสำหรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้2550
31หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ2550
32การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย2550
33โครงการวิจัยบูรณาการการเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ = Education transformation : Heading towards the knowledge-based economy2550
34การเปลี่ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ : รวมบทความวิจัย สัตตศิลา: หลัก 7 ประการสำหรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษา = Education transformation: heading towards the knowledge-based economy2550
35การประเมินหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย = Evaluation of the general education curriculum of Chulalongkorn University2549
36นวัตกรรมการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย : รายงานการวิจัย2549
37การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ2549
38หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ2549
39สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย2549
40มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 : กรณีการปรับเปลี่ยนสู่สังคมสมัยใหม่2548
41กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัย = National qualifications framework for higher education in Thailand2548
42หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา2548
43อุดมศึกษาโลกาภิวัตน์ : รายงานการดูงานและประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษาในต่างประเทศ2546
44กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย2546
45งานวิชาการและการประกันคุณภาพวิชาการระดับอุดมศึกษา2546
46อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก2546
47สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา : พัฒนาการในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2525)2546
48การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2545
49การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2544
50การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไป : รายงานการวิจัย2544
51ตำราและเอกสารทางวิชาการ : แนวทางการเขียน และการบริหารโครงการ2543
52จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2543
53การพัฒนาคณาจารย์2543
54เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา2543
55การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา : รายงานการวิจัยเอกสาร2543
56หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา2542
57อุดมศึกษาวิพากษ์ : รวมบทวิเคราะห์วิจารณ์การอุดมศึกษาไทย2542
58การบริหารจัดการอุดมศึกษา : หลักและแนวทางตามแนวปฏิรูป2542
59จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2541
60รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา2541
61รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา2541
62การปรับเปลี่ยนสู่สังคมสมัยใหม่ของไทย: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (รายงายผลการวิจัย)2540
63การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเวียดนาม : รายงาน2540
64เพื่อความเข้าใจในสาระและกระบวนการของการอุดมศึกษา : รวมบทความและบทบรรยาย2539
65ครุวาที : รวมคำกล่าวคำบรรยายในงานของคณะครุศาสตร์ ธันวาคม 2535 - ธันวาคม 25392539
66งานบริการการศึกษายุคใหม่ [เทปบันทึกเสียง] วันที่ 1 สิงหาคม 2539 จ.ประจวบคีขันธ์2539
67เพื่อความเป็นผู้นำของการครุศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ2538
68ตำราและเอกสารทางวิชาการ : แนวทางการเขียนและการบริหารโครงการ : รวมบทความและบทบรรยาย2537
69อาจารย์มหาวิทยาลัยกับผลงานวิชาการ2533
70รูปแบบการใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บทสรุปงานวิจัย2530
71การอุดมศึกษากับสังคมไทย : รวมบทวิจารณ์เกี่ยวกับการอุดมศึกษาและสังคมไทย2530
72รูปแบบการใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
73กระบวนการเสริมสร้างสันติภาพในสังคมไทย2529
74คนกับสังคม : รวมบทความเกี่ยวกับบทบาทของคนกับสังคม2528
75สภาพและปัญหาของวิชาพื้นฐานทั่วไป : รายงานการวิจัย2526
76พูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา2526
77พัฒนาการของสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาในรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย2526
78ระบบการศึกษาไทยในรอบสามทศวรรษ (2490-2520) : การศึกษาเพื่อสนองตอบและเป็นตัวของตัวเอง : รายงานการวิจัย2526
79รูปแบบการใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2526
80การศึกษากับสังคมไทย : รวมบทวิจารณ์ทางการศึกษา2525
81หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา2524
82สอนไปทำไม2524
83เสริมสมรรถภาพบัณฑิตศึกษา : รายงานการประชุมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2523
84ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น2523
85หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา2522
86ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา2520
87รายงานการประเมินผลการสอนวิชาหลักการศึกษาเพื่อการพัฒนา2520
88พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย2516
89สาขาวิชาอุดมศึกษา : ประสบการณ์การจัดการสอนในมหาวิทยาลัยสหรัฐ