Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ประเสริฐ ณ นคร

14 Results

No.TitlePublished
1อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม : รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ" ของ ประเสริฐ ณ นคร2549
2ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด2549
3โคลงนิราศหริภุญชัย2546
4งานจารึกและประวัติศาสตร์2534
5ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก2531
6ลายสือไทย2526
7การใช้ภาษาถิ่นในการศึกษาวรรณคดีและศิลาจารึก2526
8การบรรยายสรุป เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการ แผนงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ2516
9โคลงนิราศหริภุญชัย2516
10ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย2514
11มังรายศาสตร์ (ฉบับอำเภอเสาไห้ จ.ศ.1161)2513
12หลักและวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาค 1 ว่าด้วยการจัดฟาร์ม2505
13โคลงกลบท
14รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การปกครองก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ [วีดิทัศน์]