Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พรชุลี อาชวอำรุง

35 Results

No.TitlePublished
1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน (2553-2256) : รายงานฉบับสมบูรณ์2553
2วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น2548
3ภาวะผู้นำ และหลักการบริหารการศึกษายุคใหม่2547
4การพัฒนาการเรียนแบบนำตนเองโดยการบูรณาการการเรียนบนฐานการวิจัยและโครงการ2547
5การวิเคราะห์การคิดเชิงเหตุผลเพื่อพิจารณาตัดสินของคนไทย2546
6โครงการนำร่อง : การศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ กรณีศึกษาภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง : ฉบับสังเขป2546
7ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก : รายงานฉบับสมบูรณ์2546
8ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก : รายงานฉบับสมบูรณ์2546
9รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา2545
10รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ของวัดสุทธิวารี จังหวัดจันทบุรี2545
11รูปแบบการบริหารงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต2545
12บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ภาพอนาคต รูปแบบที่พึงประสงค์และข้อเสนอแนะ2544
13รายการพิจารณาตัดสินของประชาคมและผู้เกี่ยวข้อง : เครื่องมือในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต2544
14แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการอุดมศึกษา : รูแบบการจัดกลุ่มอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบัน : รายงานการวิจัย2543
15บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : รายงานการวิจัย2541
16การเรียนรู้ภาษาที่สอง : ผลการวิจัยเอกสาร2541
17กระแสการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก2540
18กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก : รายงาน2540
19การพัฒนาการและการทำงานกับรายการในฐานะเทคนิคการเรียนรการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์2539
20การพัฒนาและทดลองใช้แบบวัดหลักการเพื่อการอุดมศึกษาปริญญาตรีในอุดมการณ์2539
21การพัฒนาและการทำงานกับรายการในฐานะเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์2539
22รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 = Education model for an equilbrium in the context of 21st century Thailand2539
23รูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก : รายงาน2538
24รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 212538
25เกณฑ์ประเมินสถาบันครุศึกษาไทย2538
26สไตล์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา = Learning styles of Thai University students2537
27สไตล์การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาไทย = Learning styles of Thai university students2537
28ทางสู่ความสำเร็จ = The way to success2530
29เกณฑ์ประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทย2527
30ภาษาอังกฤษฉบับสมบรูณ์ : ไวยากรณ์ การอ่าน และศัพท์2527
31ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาการ2525
32ทักษะการร้องเพลงสากล2517
33ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ : ไวยากรณ์ การอ่านและศัพท์
34การวิจัยทางการอุดมศึกษา : 421 670 = Research in higher education
35การสัมมนาในฐานะวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา