หนังสือที่แต่งโดย ผาสุข อินทราวุธ 6 Results

No.TitlePublished
1สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี2548
2ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี2542
3พุทธศาสนาและประติมานวิทยา2530
4ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวาราวดี2528
5ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ2522
6รูปเคารพในศาสนาฮินดู2522