หนังสือที่แต่งโดย ดนัย ไชยโยธา 46 Results

No.TitlePublished
1รอบรู้ 360 ชีวิต พร้อมผลงานของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์2560
2ประวัติศาสตร์เอเชียใต้2560
3พจนานุกรมประเทศตามภูมิศาสตร์โลก2558
4อาเซียนศึกษา2557
5พจนานุกรมคำศัพท์พระพุทธศาสนาฉบับสมบูรณ์2557
6ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย2554
7วัฒนธรรมและอารยธรรมสัมพันธ์ของอนุทวีปอินเดียกับนานาประเทศ2553
8หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-ม.6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62553
9นักคิด นักรู้ และนักการเมือง : จากอดีตถึงปัจจุบัน2552
10กระบวนการเกิดนานาศาสนา2552
11หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 4-ม. 6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62552
12การเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย2552
13พุทธธรรม พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2551
14ประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษย์และอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย2551
15รู้รักษ์ภาษาไทย : สำนวนโวหาร2551
16อารยธรรมไทย2550
17ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา2550
18ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์2550
19ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย2550
20ภูมิศาสตร์และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 6 ภูมิภาคของโลก2549
21การเมืองและการปกครองของไทย2548
22นามานุกรมประวัติศาสตร์ไทย2548
23พระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์2548
24ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย2548
25ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา2546
26ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักรสุโขทัย2546
27ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์2546
28ความรักกับจุดหมายของชีวิต2546
29พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย2544
30พจนานุกรมพุทธศาสน์2543
31ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น2538
32พัฒนาการวิธีการเขียนประวัติศาสตร์กับปรัชญาประวัติศาสตร์2537
33มนุษย์กับอารยธรรมในเอเชียใต้2537
34หลักการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา : การสอนระดับประถมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนประวัติศาสตร์2534
35หนังสือเรียนสังคมศึกษา : ศาสนาสากล : รายวิชา ส041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2534
36หนังสือประกอบการเรียนหมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิต (วิชาบังคับ) เรื่อง ชีวิตและความเป็นอยู่2531
37หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ท่องไปในโลกกว้าง2531
38คู่มือแบบเรียนและแนวทดสอบ หมวดวิชาสังคมศึกษา 12530
39ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ยุคโบราณ2527
40ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ยุคโบราณ2527
41แบบฝึกหัดเสริมสมรรถภาพทางการเรียนชุด สังคมศึกษา ส.606 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)2526
42ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ : ยุคกลางและปัจจุบัน2524
43ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ : ยุคกลางและปัจจุบัน2524
44ประวัติศาสตร์เอเซียใต้ : ยุคกลางและปัจจุบัน2522
45ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ : ยุคกลางและปัจจุบัน2522
46ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ยุคโบราณ2521