Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ทวีป ศิริรัศมี

8 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง : รายงานการวิจัย2549
2ความพึงพอใจของผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2549
3การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ2544
4ทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย2540
5วิธีวิจัย2534
6การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง: เอกสารคำสอน รายวิชา 464 4542528
7การวิจัยทางการศึกษา2525
8การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2518