Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย พอร์เตอร์, ไมเคิล อี

6 Results

No.TitlePublished
1กลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน = Strategy and the Internet2548
2ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy2547
3ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy2546
4ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy2545
5ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy2544
6ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy2528