หนังสือที่แต่งโดย อารี เพชรผุด 7 Results

No.TitlePublished
1มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2530
2มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน = Human reletions at work2530
3จิตวิทยาอุตสาหกรรม2529
4จิตวิทยาพัฒนาการ = Developmental psychology2528
5จิตวิทยาอุตสาหกรรม2526
6จิตวิทยาอุตสาหกรรม2526
7มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน