หนังสือที่แต่งโดย อำพร วิริยโกศล 4 Results

No.TitlePublished
1รูปแบบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำและโรงงานผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในภาคใต้ : รายงานการวิจัย = Job satisfaction model of employees in the freezed seafood factories and the canned seafood factories in South Thailand2532
2การจัดการธุรกิจ = business management2529
3นโยบายการฝึกอบรมขององค์การธุรกิจในท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสงขลา = Training policy of local business organization : a case study in Songkhla province2528
4พฤติกรรมของคนงานและผู้บริหารธุรกิจในการรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมืองสงขลาและหาดใหญ่2526