หนังสือที่แต่งโดย บวร ประพฤติดี 6 Results

No.TitlePublished
1ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ของจังหวัดเพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ : รายงานการวิจัย2540
2การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน2521
3การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ2521
4การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ เล่ม 22521
5สตรีไทย บทบาทในการเป็นผู้นำทางการบริหาร2520
6การวัดผลและประเมินบุคคล2520