หนังสือที่แต่งโดย เดชา แก้วชาญศิลป์ 6 Results

No.TitlePublished
1ทฤษฎีสามมิติ : แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ2519
2ทฤษฎีสามมิติ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
3การแสดงบทบาทสมมุติ
4การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
5การสั่งงาน
6สหภาพแรงงาน