หนังสือที่แต่งโดย วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ 5 Results

No.TitlePublished
1ประมวลรัษฎากร ฉบับพิสดาร พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25292529
2ประมวลรัษฎากร ฉบับพิสดาร 25292529
3กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ2526
4บัญชีภาษีอากร2521
5การบัญชีภาษีอากร2518