หนังสือที่แต่งโดย อุดร ชื่นกลิ่นธูป 12 Results

No.TitlePublished
1หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหนังสือราชการ ตอนที่ 22528
2เขียนอย่างไรจึงจะได้เลื่อนระดับ2528
3หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหนังสือราชการ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526)2526
4หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งการกับหลักเกณฑ์ของการมอบอำนาจสั่งการ ประกอบด้วย กรณีตัวอย่างเรื่องมอบอำนาจสั่งการจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา2526
5การบริหารงานบุคคล : หลักเกณฑ์และทางปฏิบัติ2523
6การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และทางปฏิบัติ2523
7หลักเกณฑ์และทางปฏิบัติ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และการสั่งการ2522
8การสร้างหนังสือราชการ (ทฤษฎี และปฏิบัติ)2521
9หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำหนังสือราชการ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25262520
10การบริหารงานบุคคลฝ่ายธุรการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2515
11ประมวลระเบียบการจ้างและการพัสดุ พ.ศ.2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรี และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง2510
12ระเบียบและทางปฏิบัติราชการบางเรื่องในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 25022504