Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อภิพรรณ พุกภักดี

4 Results

No.TitlePublished
1การทดสอบในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2548
2ระบบการปลูกพืชและการวิจัยพัฒนาระบบการทำฟาร์ม สู่ถาวรภาพของเกษตรกรรม2544
3สรีรวิทยาของการผลิตพืช : เอกสารคำสอนวิชาพืชไร่นา 4512529
4ระบบการปลูกพืช2528