หนังสือที่แต่งโดย เริงรัชนี นิ่มนวล 4 Results

No.TitlePublished
1แนวโน้มเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนคุณลักษณะและผลงานของอาจารย์ภาษา ฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ : รายงานการวิจัย2538
2ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส2534
3สถานภาพและสภาพการสอนของอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย2531
4อารยธรรมร่วมสมัย2525