หนังสือที่แต่งโดย พลศักดิ์ จิรไกรศิริ 19 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมทางการเมือง : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
2หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส051 : มนุษย์กับสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2540
3บูรณาการของเยาวชนจีนในประเทศไทย : การเมือง การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา2531
4หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 051 มนุษย์กับสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2531
5อุดมการณ์สร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง2530
6รัฐศาสตร์การศึกษา : นิยาม ขอบข่าย แนวความคิด และสถานภาพ2529
7ความคิดทางการเมืองเบื้องต้น2529
8การพัฒนาหมู่บ้านตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง2529
9การเมืองกับพุทธธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองและศาสนา2529
10ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย2527
11ความคิดทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย2527
12การเมืองเบื้องต้น2524
13การเมืองเบื้องต้น2524
14ความคิดทางการเมืองสมัยใหม่2523
15พรรคและกลุ่ม2523
16ความคิดทางการเมืองสมัยใหม่2522
17วรรณกรรมการเมือง2522
18การเมืองและเศรษฐกิจ : จากปัจเจกชนนิยมถึงสังคมนิยม2521
19วัฒนธรรมทางการเมืองของครูในกรุงเทพมหานคร2520